ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
100
386203

فوق برنامه و گردشگري

 اداره فوق برنامه و گردشگري  امور فرهنگی برگزار مي كند:
 
بازديد از بيست و هفتمين  نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اردیبهشت1393
 
«ویژه برادران»
 
زمان برگزاري
تعداد
برگزار كننده: دانشكده /اداره
چهارشنبه         10/2/93
80
جهاد دانشگاهی- اداره فوق برنامه و گردشگری
   جمعه            12/2/93
40
علوم پایه
يك شنبه         14/2/93
40
کشاورزی و منابع طبیعی
چهارشنبه       17/2/93
120
علوم انسانی-علوم پایه- فنی و مهندسی
جمعه              19/2/93
80
فنی و مهندسی- اداره فوق برنامه و گردشگری
 
 
«ویژه خواهران »
 
زمان برگزاري
تعداد
برگزار كننده: دانشكده /اداره
پنج شنبه        11/2/93
120
علوم پایه-کشاورزی و منابع طبیعی-فنی و مهندسی
شنبه            13/2/93
80
علوم پایه-فنی و مهندسی
دوشنبه         15/2/93
80
جهاد دانشگاهی-علوم پایه
پنج شنبه      18/2/93
120
علوم پایه-علوم انسانی-فنی و مهندسی
شنبه            20/2/93
40
فنی و مهندسی
 
شروع ثبت نام :  دوشنبه  8   ارديبهشت 1393
 
كمك هزينه اردو:      000/15  تومان  
زمان حركت :   5 بامداد  از جلوي درب اصلي دانشگاه
 
        دانشجويان جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر در دانشكده ها به اموردانشجويي و فرهنگي و در دانشگاه: به اداره فوق برنامه امور فرهنگي و جهاد دانشگاهي مراجعه نمايند.
 
تاريخ خبر 7/2/93