مسئول امور فرهنگی

 

 

 آقای محمد رضا هاشمی

شماره تماس:32627054

عامل مالی و مسئول خدمات عمومی

                                                                 آقای محمد زاهدی :

                                                            شماره تماس:32627032