مسئول امور فرهنگی

جناب آقای مهدی بهاری

شماره تماس:

عامل مالی و مسئول خدمات عمومی

                                                                 آقای محمد زاهدی :

                                                            شماره تماس:32627032