معاونت آموزشی و پژوهشی

مسئول آموزشی

جناب آقای ولی الله جعفرپور

شماره تماس: 32622070-086

مسئول تحصیلات تکمیلی

جناب آقای

شماره تماس: