تقدیر و تشکر رئیس محترم دانشکده علوم پایه

تقدیر و تشکر رئیس محترم دانشکده علوم پایه