اخبار

« بازگشت

معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه معرفی گردید

معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه معرفی گردید

طی حکمی   از سوی دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک دکتر مجید مهدیه  عضو هیات علمی گروه زیست شناسی بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه معرفی گردیدو از خدمات و فعالیتهای  چند ساله دکتر میترا نوری در طول تصدی ایشان تقدیر بعمل آمد.

آدرس کوتاه :