اخبار

تبریک جهت انتصاب آقای دکتر شاه منصوری بعنوان سرپرست معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

تبریک جهت انتصاب آقای دکتر شاه منصوری بعنوان سرپرست معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

آدرس کوتاه :