اخبار دانشکده

آرشیو اخبار
« بازگشت

بازدید ریاست دانشگاه اراک از گروه ریاضی دانشکده علوم پایه

بازدید ریاست دانشگاه اراک از گروه ریاضی دانشکده علوم پایه

 ریاست محترم  دانشگاه اراک از گروه ریاضی داشکده علوم پایه در تاریخ 12/12/97 بازدید کردند