ریاست دانشکده

در حال حاضر ریاست دانشکده علوم پایه  برعهده جناب آقای دکترعلیرضا کریمی از اعضای محترم هیات علمی گروه شیمی می باشد.

وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

۱. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

۲. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از مرجع بالاتر به مدیران گروه‌ها

۳. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود

۴. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده

۵. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده

۶. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

۷. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه