رؤسای پیشین دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک

 

(۱۳۸۱-۱۳۸۶)

دکتر جواد ذوالقرنین 

 

(۱۳۸۸-۱۳۹۲)

دکتر علیرضا صلابت 

 

(۱۳۸۶-۱۳۸۷)

دکتر سید عبدالعلی ذوالانواری 

 

(۱۳۹۲-۱۳۹۸)

دکتر عزیز اله آزاد

 

(۱۳۸۷-۱۳۸۸)

دکتر حمیدرضا مومنی 

(سرپرست دانشکده)

(۱۳۹۸- تا کنون)

دکتر علیرضا کریمی