معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده :

آقای دکترمحمد یاسر معصومی

 

در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی برعهده آقای دکترمحمد یاسر معصومی با مرتبه علمی استادیاری از اعضای محترم هیات علمی گروه شیمی باشد     

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
8. سایر امور مرتبط