معاونت پشتیبانی و فرهنگی

در حال حاضر معاونت پشتیبانی فرهنگی دانشکده علوم پایه بر عهده جناب آقای دکتر سید نوراله موسوی، با مرتبه علمی استادیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه ریاضی می باشد.

وظایف و اختیارات معاونت پشتیبانی فرهنگی :

1- کلیه فعالیتهای اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی  دانشکده را هدایت می نماید. 

2- واحدهای  اداری، کارپردازی، امور عمومی و خدمات دانشکده، امور مالی و حسابداری، اموردانشجویی و فرهنگی، مرکز انفورماتیک و خدمات ماشینی دانشکده واحدهایی هستند که زیر نظر معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده اداره میگردند.