معاونت پشتیبانی و فرهنگی

 

 

 

 

 

در حال حاضر معاونت پشتیبانی فرهنگی دانشکده علوم پایه بر عهده جناب آقای دکترعلیرضا خدابخشی با مرتبه علمی استادیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه شیمیمی باشد.

وظایف و اختیارات معاونت پشتیبانی فرهنگی :

1- کلیه فعالیتهای اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی  دانشکده را هدایت می نماید. 

2- واحدهای  اداری، کارپردازی، امور عمومی و خدمات دانشکده، امور مالی و حسابداری، اموردانشجویی و فرهنگی، مرکز انفورماتیک و خدمات ماشینی دانشکده واحدهایی هستند که زیر نظر معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده اداره میگردند.