ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
104
386207

تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پايه
faculty of Basic sciences  
دانشکده علوم پایه پس از تصويب در سال 1381 با 12000مترمربع فضای آموزشی وکمک آموزشی مورد بهربرداری قرار گرفت و از ساختمان مرکزی به مکان جديد در پرديس سردشت منتقل شد. اين دانشکده در مقطع کارشناسی دارای 4 گروه آموزشی رياضی ، فيزيک ، شيمی ، زيست شناسی با 7 گرايش و در دوره کارشناسی ارشد با 4 گروه آموزشی و24 گرايش  ودر مقطع دکتری با گرايشهای - شيمی آلی ، شيمی معدنی ،شیمی فيزيک ، فيزيک نظری ، فیزيک حالت جامد ، فيزيک ذرات بنيادی ، زیست سلولی تکوينی فعاليت می نمايد که دانشجويان دوره های روزانه وشبانه در مقاطع مختلف با استفاده از وسايل و تجهيزات پیش بينی شده برای هر گروه آموزشی به فعاليت می پردازد در سال 90 با ايجاد گرایش های بین رشته ای تحت عناوین نانو شیمی ،نانو فیزیک ، بیوشیمی ، واکولوژی گياهی موافقت گردید همچنین  در سال 1391 با هدف توسعه تحصيلات تکميلی با ايجاد رشته های فيزيک هسته ای و فيزيک اتمی ملکولی ، ورياضی محض با گرايشهای جبر و هندسه وآناليز در دوره دکتری با حضور اساتید مجرب به خدمات علمی وپژوهشی می پردازد.
 
 
 اطلاعيه انتقالی ومهمانی دانشجويان مقطع کارشناسی نيمسال اول
 
 

 

 

 

 

 

 

ریاست دانشکده علوم پایه

      azad1

           دکتر عزیزاله آزاد

              

معاون آموزشی وپژوهشی

    

      untitled

             دكتر ميترا نوري

                 resume

معاونت پشتیبانی وفرهنگی

      123آقاي دكتر موسوي   

   دکتر سيد نورا...موسوي            

              resume